Bezpečné cesty do školy

Foto H. Pěchoučková

Cíle programu

 • zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol
 • zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v okolí škol
 • zvýšení povědomí žáků a rodičů o souvislostech jejich dopravního chování
 • zvýšení zájmu žáků i rodičů o veřejná prostranství v okolí škol a zvyšování kvality veřejného prostoru
 • podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu

Prostřednictvím programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) chceme zajistit bezpečné pěší cesty dětí pomocí úprav dopravní infrastruktury a zklidnění automobilového provozu v bezprostředním okolí škol. Usilujeme také o změnu dopravních návyků, podporu samostatného dopravování dětí do školy (pěšky či na kole) a aktivní participaci občanů na zlepšování veřejného prostoru. Snažíme se odstranit jeden z hlavních důvodů, proč rodiče vozí děti do školy autem – strach o jejich bezpečí.


Průběh programu

Monitoring dopravy v okolí ZŠ Stoliňská

Vycházíme především z názorů dětí, jejich pohledu na okolí školy, jejich obav i přání, které zjišťujeme prostřednictvím podrobného průzkumu cest do a ze školy i analýzy dopravní situace v okolí škol. Na základě aktivní spolupráce s dětmi navrhuje dopravní projektant úpravy vytipovaných rizikových míst tak, aby byla bezpečnější a umožňovala dětem samostatnou dopravu. Návrhy projednává pracovní skupina složená ze zástupců školy, politiků, úředníků, policie i dalších osob rozhodujících o následné realizaci návrhů. Podrobná metodika programu je zde.

 • dotazníkové šetření mezi dětmi i rodiče
 • mapování pěších cest a identifikace nebezpečných míst
 • monitoring dopravy
 • zpracování dopravní studie s návrhy na konkrétní úpravy
 • zpracování školního plánu mobility

Doprovodné aktivity

Program BCŠ má i vzdělávací a motivační rozměr, a proto by škola měla začlenit doprovodné aktivity, které dětem přiblíží téma bezpečné a šetrné dopravy a budou je motivovat, aby se do školy dopravovaly ekologicky. Škola je povinna zorganizovat pěší den (či týden, případně měsíc) a připojit se kampani Pěšky do školy. Doporučujeme i další aktivity, jako např. dopravní odpoledne, výtvarné a literární aktivity, cyklojízdy. Školy mají k dispozici výukové materiály s tématem udržitelné dopravy (interaktivní DVD Udržitelná doprava – učíme se v souvislostech, pracovní listy) a metodickou podporu organizace Pražské matky.


Výstupy programu

Zapojené školy získají přehled o dopravním chování dětí i zaměstnanců i metodiku, jak tyto informace využít ke zvýšení bezpečnosti před školou i podpoře dopravy bez auta, a tím ke snížení emisí CO2 a zlepšení životního prostředí u školy.

 • podrobná dopravní analýza 
 • dopravní studie
 • školní plán mobility
 • realizace navržených opatření v uličním prostoru


Ocenění programu

Za realizaci projektů BCŠ jsme v roce 2009 převzali ocenění Excellence in road Safety, které každoročně uděluje Evropská komise firmám, institucím či neziskovým organizacím, které podepsaly Evropskou chartu silniční bezpečnosti, za projekt s největším přínosem v oblasti dopravní bezpečnosti. Získali jsme 1. místo v kategorii neziskových organizací.

V říjnu 2010 se program dočkal dalšího evropského ocenění, European Road Safety Awards, když u příležitosti 3. ročníku Evropského dne silniční bezpečnosti vyhlašovaného Evropskou komisí získala naše organizace první místo za programové aktivity v předchozím roce. Porota složená ze 20 zástupců 7 evropských zemí ocenila celkovou myšlenku programu spočívající v propracovaném postupu a aktivní účasti dětí i dospělých a vedoucí k zabezpečení každodenních cest dětí i podpoře udržitelných způsobů dopravy.


Program Bezpečné cesty do školy probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou. V minulých letech byl úspěšně realizován na téměř padesáti pražských školách, u většiny z nich se podařilo zlepšit dopravní prostředí i komunikaci s úřady a samosprávou. Ukázky realizovaných projektů naleznete v naší databázi.

Praha_logo

Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.

S mapováním nám pomáhají  

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR