Vyhlášení programu pro rok 2018

Program Bezpečné cesty do školy probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován Pražskými matkami (PM). V minulých letech byl úspěšně realizován na téměř padesáti pražských školách, u většiny z nich se podařilo zlepšit dopravní prostředí i komunikaci s úřady a samosprávou. Databázi realizovaných projektů naleznete zde, ukázky opatření na zlepšení dopravní bezpečnosti v okolí škol zde.

Cíle programu:

 • zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol
  – zvýšení povědomí žáků a rodičů o chování v dopravě a jeho souvislostech,
  – zapojení žáků, rodičů i zaměstnanců školy do vytipování nebezpečných lokalit v okolí školy a následné úpravy problematických míst realizované Magistrátem hlavního města Prahy nebo příslušnou městskou částí,
 • zvýšení zájmu žáků i rodičů o veřejná prostranství v okolí škol a zvyšování kvality veřejného prostoru,
 • podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu,
 • zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v okolí škol.

Souhrnné údaje o programu:

 • předkládání žádostí o zařazení do programu: od 8. 1. 2018
 • uzávěrka příjmu žádostí o zařazení do programu: 23. 2. 2018
 • zveřejnění seznamu vybraných projektů:  28. 2. 2018
 • ukončení projektových aktivit:  30. 11. 2018

Stručný popis školního projektu 

Projekt je založen na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačují své cesty do školy a místa, kde se necítí bezpečně. Po zpracování mapek jednotlivců a následně map třídních vznikne souhrnná mapa okolí školy se seznamem nebezpečně vnímaných lokalit. Zároveň děti s rodiči vyplní dotazníky týkající se jejich stávajícího a preferovaného způsobu dopravy, které škola souhrnně vyhodnotí. Na základě těchto dat zpracuje dopravní projektant zajištěný koordinátorem programu pro školu dopravní studii, která bude navrhovat úpravy problematických lokalit, včetně zklidnění dopravy v okolí školy. Tato studie pak slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí (MČ) a Magistrátem hl. města Prahy (MHMP) o realizaci návrhů.

O všech důležitých krocích projektu rozhoduje společně pracovní skupina složená ze zástupců koordinátora projektu (PM), školy, dětí, rodičů, MČ (radní pro dopravu, odbor dopravy atd.), MHMP, IPR, Technické správy komunikací (TSK) a policie.

Nedílnou součástí programu je realizace dopravního průzkumu v terénu, kdy děti pod vedením dopravního projektanta provádí monitoring intenzit dopravy a chování účastníků provozu na místech, která děti předtím vyhodnotily jako nebezpečná nebo problémová. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zpracování dopravní studie. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů programu je motivovat žáky i zaměstnance školy k tomu, aby se do školy dopravovali bez auta, je škola povinna zorganizovat v rámci zapojení do programu tzv. pěší den. Vhodným termínem pro jeho uspořádání je květen, který je v některých zemích považován za měsíc chůze, nebo září v rámci každoročního Evropského týdne mobility, jehož součástí je Mezinárodní den bez aut (22. září).

Podpořená škola je povinna do projektu začlenit i další doprovodné aktivity, které dětem přiblíží téma bezpečné a šetrné dopravy a budou je motivovat, aby se do školy dopravovaly ekologicky. Škola je povinna zařadit téma udržitelnosti dopravy a ekologických důsledků motorismu do výuky (dopravní odpoledne, cyklojízdy, soutěže, výtvarné a literární aktivity). PM poskytnou každé z podpořených škol výukové materiály s tématem udržitelné dopravy (interaktivní DVD Udržitelná doprava – učíme se v souvislostech, pracovní listy) a metodickou podporu.

Součástí práce s dětmi je i vypracování školního plánu mobility – dokumentu, v němž si škola stanoví dlouhodobé cíle, jichž chce v oblasti udržitelné dopravy u svých žáků dosáhnout (např. zvýšení podílu dětí dopravujících se do školy jinak než autem).

Při realizaci projektu je škola povinna řídit se metodikou programu uvedenou v příručce Bezpečné cesty do školy. Jsou zde uvedeny základní informace o realizaci školních projektů, které lze využít též při vyplňování přihlášky do programu.

Výsledky projektových aktivit by měli v co největší míře prezentovat samotní žáci (studenti).

Hlavní výstupy projektu, které zpracuje škola:

 • souhrnná školní mapanebezpečných míst v okolí školy (včetně seznamu těchto míst řazených podle četnosti označení), která na základě svých zkušeností identifikují žáci;
 • přehled o dopravním chování žáků, rodičů i zaměstnanců školy (o stávajícím a preferovaném způsobu dopravy do školy);
 • pěší den a další doprovodné aktivity propagující udržitelnou a bezpečnou dopravu
 • školní plán mobility, tj. stanovení dlouhodobých cílů, jichž chce v oblasti udržitelné dopravy škola u svých žáků dosáhnout;
 • fotodokumentace průběhu projektu.

Výstupy projektu realizované ve spolupráci s ostatními aktéry:

 • zpracované výsledky monitoringu dopravy;
 • dopravní studies návrhy úprav nebezpečných míst v okolí školy identifikovaných žáky ve školní mapě;
 • úpravy nebezpečných míst navržených v dopravně inženýrské studii (realizace stavebních úprav probíháv delším časovém horizontu než je trvání projektu – po jednání s MHMP a MČ).

Co škola získá zapojením do programu:

 • odborné vyhodnocení dopravy ve svém okolí a dopravní studii v hodnotě 80 000 Kč;
 • finanční podporu:
  • 20 000 Kč – odměna pro vedoucího projektu z řad pedagogů a/nebo rodičů;
  • 12 000 Kč na úhradu materiálových nákladů souvisejících s projektem;
 • výukové materiály (zejména DVDUdržitelná doprava – učíme se v souvislostech, pracovní listy), metodickou podporu a know-how z oblasti výchovy k udržitelné a bezpečné dopravě.

Kdo se může do programu přihlásit?

Do programu se mohou zapojit všechny základní a střední školy nacházející se na území hl. města Prahy.

Jak se do programu přihlásit?

Do programu se lze přihlásit vyplněním a zasláním přihlášky. Tu je třeba zaslat v elektronické podobě na adresu: blanka.klimesova@prazskematky.cz a v kopii na: petra.syrova@prazskematky.cz. Termín uzávěrky přihlášek je 23. 2. 2018.

Rozhodnutí o zapojení do projektu

Do programu budou vybrány 3 školy, které nejlépe vyhoví níže uvedeným kritériím. Seznam podpořených škol bude zveřejněn 28. 2. 2018 na webu PM a školy budou k tomuto datu vyrozuměny telefonicky a e-mailem.

Hlavní kritéria pro rozhodování o podpoře projektu:

 • potřebnost a přínos projektu pro bezpečnou a udržitelnou dopravu v okolí školy,
 • kvalita, příp. i počet doprovodných aktivit na podporu udržitelné dopravy,
 • zapojení projektu do výchovně vzdělávacího procesu,
 • spolupráce s městskou částí,
 • následná péče o projekt (využití výsledků projektu – naplňování školního plánu mobility, sledování realizace opatření navržených v dopravní studii, další spolupráce s MČ atd.).

Způsob zapojení školy do programu BCŠ

Vybrané školy uzavřou s Magistrátem hl. města Prahy smlouvu, na jejímž základě získají finanční podporu ve výši 32 000 Kč (zpracování dopravní studie bude hrazeno přímo projektantovi). Součástí smlouvy bude harmonogram projektu. Pražské matky jako koordinátor programu poskytnou škole metodickou podporu včetně účasti na jednáních pracovní skupiny, konzultace organizačního rázu a zajistí vhodného dopravního projektanta, který vypracuje dopravní studii.

Doporučený harmonogram projektu

březen – ustavující schůzka pracovní skupiny, informování rodičů, žáků i pedagogů, příprava mapek a dotazníků,

duben až květen – zpracování třídních map a souhrnné školní mapy, vyhodnocení dotazníků, žákovská prezentace výsledků na setkání pracovní skupiny, zadání požadavku na vypracování dopravní studie projektantovi, umístění školní mapy a výsledků dotazníkového šetření na webu školy,

květen až červen – monitoring dopravy v terénu pod vedením dopravního projektanta,

září – setkání pracovní skupiny nad prvním konceptem dopravní studie,

říjen – postupné dopracování finální podoby dopravní studie, další schůzka/schůzky pracovní skupiny nad dopravní studií, zpracování školního plánu mobility,

listopad – slavnostní předání dopravní studie zástupcům MČ a MHMP, ukončení projektu (vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu školou),

květen až listopad – pěší den a další doprovodné projektové aktivity.

Kontakty

Další informace o programu naleznete na našem webu v sekci Bezpečné cesty do školy.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátora programu:

Pražské matky, z. s.
www.prazskematky.cz
Muchova 13, 160 00 Praha 6

Blanka Klimešová (koordinátorka programu)
blanka.klimesova@prazskematky.cz, tel.: 777 813 934

Petra Syrová (asistentka programu)
petra.syrova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331

 

Praha_logo

Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR