Čistě automobilní plán čisté mobility

Členka Pražských matek Jarmila Johnová byla přizvána do Výboru pro udržitelnou dopravu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, v němž zasedají odborníci z oblasti dopravy z akademických kruhů,  zdravotnictví, neziskových organizací a státní správy. Na posledním setkání Výboru, který se konal  na Úřadu vlády minulý týden, představil Eduard Muřický z Ministerstva průmyslu a obchodu návrh Národního akčního plánu (NAP) čisté mobility, který má snížit emise z dopravy těžce dopadající na lidské zdraví i životní prostředí.  Zástupkyně PM namítala, že připravovaný dokument se týká pouze podpory zavádění alternativního pohonu do automobilů (hybridní pohon, CNG, LPG, atp.). Otázala se, proč je z něj výslovně  vyjmuta hromadná doprava a postrádá dokonce jakoukoli zmínku o nemotorové dopravě, která je škodlivých  emisí prostá (chůze, cyklistika) a  navrhla, aby byl přejmenován na NAP čisté automobility.  Náš návrh se nesetkal s pochopením.

Ani změna názvu by však neodpovídala skutečnosti, protože alternativní paliva emise sníží jen nepatrně, pokud vůbec. Primární znečištění tuhými částicemi z dopravy, které jsou označeny jako prioritní (nejškodlivější) znečišťující látka vznikající spalováním v motoru, představuje totiž sotva 10 % z celkového znečištění z dopravy. Na ostatních cca 90 % emisí,  tzv.  sekundární  znečištění tuhými látkami (otěry pneumatik, vozovky, zvířený prach, atd.), nemá druh paliva vůbec žádný vliv. Členové výboru se člence PM snažili vysvětlit, že chůze se řeší v jinde, odděleně, neboť problémy je třeba řešit postupně jeden za druhým. Jarmila Johnová vyslovila přesvědčení, že to je právě chyba, které se management udržitelné dopravy dopouští. Chceme-li vyčistit ovzduší „zašpiněné“ dopravou, je třeba postupovat propojeně, nabízet nejen alternativní palivo do aut, ale především alternativní druhy dopravy (chůze, cyklistika, hromadná doprava) současně.  Někteří členové výboru vyjadřovali podporu chůze tím, že Johnové sdělili, že také chodí s dětmi na procházky, nebo že chodí pěšky či dokonce jezdí na kole na vlak. Zdá se, že o tom, že chůze je základním druhem lidské mobility a základním způsobem městské mobility, té nejčistší, která obstará zhruba čtvrtinu veškeré vnitroměstské dopravy, tedy o několik procent méně než automobily např. v Praze, slyšeli členové tohoto výboru odborníků  úplně poprvé.
Složení Výboru pro udržitelnou dopravu
SložMilan Feranec (MD), Vladimír Fišer (Bohemia – komb), Miroslav Hájek (ČZU), Karel Havlíček (SFDI), Jan Hovorka (PřF UK), Jiří Hromádko (MŽP), Pavla Chmelová (MF), Jiří Jedlička (CDV), Jarmila Johnová (Pražské matky), Radomíra Jordová (CDV), Helena Kazmarová (SZU), Jaroslav Kepka (MŽP), Jaromír Marušinec (VUT Brno), Michal Mejstřík (FSV UK), Petr Moos (ČVUT), Daniel Mourek (ECF), Eduard Muřický (MPO), Josef Postránecký (MV), Jan Ruml (Český plynárenský svaz), Vít Sedmidubský (MD), Pavel Šenych (MPO), Radim Šrám (ÚEM AVC), Alena Šteflová (WHO), Robert Veselý (MMR), Jan Žůrek (ČPRUR, KPMG), Anna Kárníková (OUR), Jiří Bendl (OUR), Zbyněk Machát (OUR)

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR