Čistě automobilový plán čisté mobility

Stojici_auta_LegerkaSpolečné tiskové prohlášení Pražských matek, iniciativy Dejchej Brno a Dopravní federace NNO k návrhu Národního akčního plánu čisté mobility ze dne 13. 7. 2015

Vláda ČR bude v blízké době projednávat Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) (1), který sice slibuje snížení imisní zátěže na zdraví obyvatel i klima, avšak podle návrhu, který máme k dispozici, se omezuje pouze na podporu infrastruktury pro „čistší“ alternativní paliva v silniční dopravě, aniž by se zároveň snažil zredukovat nadbytečný objem automobilové dopravy nabídkou čistší alternativní dopravy ve městech jako je chůze a cyklistika či kolejová doprava nebo prosazoval využívání železniční dopravy.

„NAP CM sice deklaruje snížení emisí ze silniční dopravy poškozujících lidské zdraví a přispívajících významně ke klimatickým změnám, což je jistě chvályhodný krok,“ potvrzuje členka Výboru pro dopravu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Jarmila Johnová z neziskové organizace Pražské matky, „avšak ve skutečnosti jde pouze o podporu rozvoje trhu s nízkoemisními palivy, což vyšší ochranu klimatu i zdraví obyvatel samo o sobě zajistit nemůže. K tomu je třeba mnohem komplexnější přístup pro přijetí nejrůznějších opatření v oblasti energetiky, dopravy a ochrany životního prostředí i zdraví, která se budou vzájemně doplňovat,“ dodává Johnová.

„Pokud má být ´čistá mobilita´ řešením tristního stavu ovzduší v Česku, v předkládané formě ji považujeme za velice úzce vymezenou, bez vazby na státní a regionální politiky v opatřeních ke zlepšení ovzduší, bez vazby na územní plánování atp. Dokument nereaguje na požadavky podpory  a rozvoje nemotorových druhů dopravy jako je chůze nebo cyklistika. Pěší doprava přitom obstarává ve městech kolem čtvrtiny vnitroměstských cest, neprodukuje žádné emise, zabírá ze všech druhů dopravy nejméně prostoru,“ tvrdí Hana Chalupská z iniciativy Dejchej Brno, „a přitom se jí nedostává zdaleka takové podpory jako automobilismu, který enormně zatěžuje životní prostředí, veřejné rozpočty i zdraví lidí,“ vysvětluje Chalupská.

NAP CM stanovuje pouze cíle ve vztahu k  počtu dobíjecích stanic pro elektromobily a plnících stanic na CNG, LNG a vodík. Plánovaná opatření zahrnují vedle legislativních kroků a podpory výzkumu i technologického rozvoje především nejrůznější pobídky k budování a zavádění plnicích a dobíjecích stanic pro tyto alternativní paliva, pobídky k nákupu vozidel na alternativní paliva a daňové pobídky.

Snížení emisí CO2, ale i emisí prioritních (z hlediska škodlivosti pro zdraví) znečišťujících látek,  a  tedy vyšší ochranu klimatu i zdraví může podle našeho názoru přinést pouze taková cílevědomá strategie a politika vlády, která bude usilovat o snížení celkového objemu automobilové dopravy a tím i o snížení spotřeby energií podporou železniční, resp. kolejové dopravy a zároveň s tím i podporou nemotorové mobility v městských oblastech a nabídne jejich kombinace.

„K těmto cílům může přispět například lepší systém výběru mýtného a jeho rozšíření na širokou síť silnic. Právě v těchto týdnech má ministerstvo dopravy představit konkrétní zadání, jak by měl systém fungovat po roce 2016.  Funkcí mýta přitom není jen pokrýt část státních výdajů na výstavbu a opravy vozovek. Mělo by mít rovněž regulační efekt a ekonomicky motivovat firmy, aby své výrobky namísto kamionů více přepravovaly vlakem. Zároveň může ovlivnit i spotřebitele, aby více využívali místních dodavatelů. Dostatečně široké zpoplatnění silnic podpoří přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici, respektive pomůže snížit množství nákladu obecně přepravovaného. Zdánlivá výhodnost silniční nákladní dopravy vyplývá z nezohledňování všech jejích dopadů (externalit) v její ceně. Právě k narovnání tohoto stavu může mýtný systém významně přispět,“ uzavírá Alena Vondroušová z Dopravní federace NNO.

Národní akční plán čisté mobility v této podobě představuje další snahu, jak povzbudit trh s automobily, a přitom mu dodat známku ekologičnosti. Krátkodobě tak může snad prospět rozvoji české ekonomiky, nikoli však udržitelnému rozvoji společnosti v dlouhodobější perspektivě.

 

Příloha:

1)  NAP CM  vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU. Podle této směrnice má každý členský stát přijmout plán, jak podporovat  trh s alternativními nízkoemisními palivy v dopravě a jak pro to zavést  příslušnou infrastrukturu. Předkladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

 

Kontakty:

Jarmila Johnová, Pražské matky
jarmila.johnova@prazskematky.cz
tel.: 721 761 474

Hana Chalupská, Dejchej Brno
dejchejbrno@gmail.com
tel.: 731 181 990

Alena Vondroušová, Dopravní federace NNO
alena.vondrousova@dopravnifederace.cz
tel.: 605 859 515

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR