TZ: Bezpečné cesty do školy 2015: Aby děti mohly chodit do školy bezpečně, samostatně a zdravě!

BCŠ 2012, ZŠ nám. Svobody v Praze 6

Pražské matky vyhlásily nový ročník programu Bezpečné cesty do školy určený všem základním a středním školám na území hlavního města Prahy s cílem zvýšit bezpečnost dopravy, kvalitu životního prostředí v okolí škol i povědomí  o udržitelné dopravě. Program je realizován ve spolupráci s hlavním městem Prahou.

Nedostatečná bezpečnost dětí

Díky koordinovanému úsilí členských zemí EU snížit počet obětí silničního provozu v desetiletí 2010–2020 na polovinu se bezpečnost dopravy zvyšuje i na českých silnicích, její úroveň však za evropskými premianty stále zaostává. Česká republika se v počtu úmrtí na milion obyvatel pohybuje mírně nad evropským průměrem, avšak se svými 63 mrtvými na milion ročně má ve srovnání s 30 zabitými Nory stále co dohánět a co je horší, v poslední době zadrhává i její příznivý vývoj.

Ještě před koncem roku 2014 zástupci Ministerstva dopravy ČR pro bezpečnost silničního provozu prohlásili, že plánovaného cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) nebude tento rok dosaženo. Nejtragičtější je přitom bilance počtu usmrcených dětí. S počtem 8 usmrcených dětí tak byl předpoklad NSBSP překročen již v srpnu o 91 % (finální policejní statistiky roku 2014 nejsou ještě k dispozici) –  viz www.ibesip.cz.

Nepříznivá je pro chodce – a mezi nimi děti – zejména situace ve městech. V hlavním městě ve srovnání s jinými kraji sice nevypadá na první pohled tak dramaticky, nicméně vývoj bezpečnosti chodců a zejména dětí se bohužel zadrhl. Oproti předchozímu období se v roce 2014 zvýšil počet usmrcených dětí – chodců (patřících v pražské dopravě stejně jako jinde stále k nejohroženější skupině účastníků provozu) o 1, tj. o 100 %,  a  počet lehce zraněných dětí o 7, tj. o 63 %, počet těžce zraněných zůstal stejný.

V praxi to znamená, že rodiče se kvůli nebezpečné dopravní situaci v Praze obávají posílat své děti samostatně do školy pěšky či městskou veřejnou dopravou a raději je dovážejí do školy autem při cestě do svého zaměstnání, čímž dopravu obzvláště v ranních špičkách ještě více „zahušťují“ a zvyšují tak sami v okolí škol riziko nehod, znečištění ovzduší i hluk.

Stavební úprava přechodu přes Náchodskou ulici

Stavební úprava přechodu přes Náchodskou ulici, BCŠ 2011, ZŠ Chvaly

Cíle programu

Cílem programu Bezpečné cesty do školy je proto zvýšit dopravní bezpečnost v okolí škol a zapojit školáky, resp. studenty i jejich rodiče, do procesu identifikace nebezpečných míst,  navrhování úprav dopravního prostředí  i do realizace navržených opatření ve spolupráci s úřady tak, aby mohli co nejdříve do školy docházet bezpečně a zdravě, tedy po svých, ať už samostatně, nebo se staršími sourozenci, spolužáky či rodiči.  Žáci a studenti  zároveň během realizace projektu získávají přehled o dopravní problematice a povědomí o udržitelné dopravě a školy zase náměty i výukový program pro aktivní  dopravní výchovu.

Projekt je založen na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačují místa, kde se na svých cestách necítí bezpečně. Po zpracování mapek jednotlivců a následně map třídních vznikne celoškolní mapa okolí školy se seznamem nebezpečně vnímaných lokalit. Zároveň děti s rodiči vyplní dotazníky týkající se jejich stávajícího a preferovaného způsobu dopravy, které škola souhrnně vyhodnotí. Na základě těchto dat zpracuje dopravní projektant pro školu studii navrhující opatření pro úpravu problematických lokalit a zklidnění dopravy v okolí školy. Tato studie pak slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí a Magistrátem hl. města Prahy o realizaci návrhů.

Za více než 10 let existence programu se Pražským matkám ve spolupráci s pražským magistrátem, městskými částmi i policií podařilo zklidnit dopravu v několika desítkách lokalit, viz http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/, poslední úspěšná úprava se uskutečnila loni u ZŠ Chvaly v Horních Počernicích.

Přílohy:

1) Vyhlášení programu a přihláška
2) Statistiky nehodovosti Praha a ČR leden– listopad 2014

Kontakty:

Jarmila Johnová, jarmila.johnova@prazskematky.cz, tel.: 721 761 474, 257 531 983
Petra Syrová, petra.lukesova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331

www.prazskematky.cz
FB Pražské matky, FB Pezpečné cesty do školy, FB Chodci sobě

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR