Roční průměrné koncentrace toxického benzoapyrenu překračují imisní limity

zobrazVA.php

V roce 2013 překročily roční průměrné koncentrace toxického BaP imisní limit na téměř 68 % měřicích stanic ČHMÚ v ČR.

Konstatuje se to ve studii  zpracované Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Cílem studie je popsat všechny aspekty problematiky látky BaP (benzoapyren), které budou dále využity jako jeden z podkladů pro posouzení o zařazení této látky do seznamu znečišťujících látek ohlašovaných do IRZ (Integrovaný registr znečišťování, veřejný informační systém znečišťování životního prostředí v ČR zřízený Ministerstvem životního prostředí).

Benzoapyren patří mezi toxické látky, které mají negativní dopad na zdraví. Mimo jiné mohou poškozovat reprodukční systém a způsobit rakovinu. BaP vzniká nedokonalým spalováním organických látek při teplotě 300 až 600 stupňů Celsia. Do ovzduší se dostává buď v plynné formě, nebo prostřednictvím prachových částic, na jejichž povrchu je adsorbován, přičemž v této formě může urazit velké vzdálenosti.  Velikost prachových částic, jejichž součástí může být i BaP, se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,1-3 μm. Mezi největší zdroje BaP v ovzduší patří lokální topeniště domácností, ale také automobilová doprava (výfukové plyny) a průmysl.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR