Vyhlášení programu Bezpečné cesty do školy 2016

Prezentace a předání dopravní studie, 20. 11. 2015

Tisková zpráva Pražských matek z 11. 1. 2016 

Pražské matky vyhlašují další ročník programu Bezpečné cesty do školy určený všem základním a středním školám na území hlavního města Prahy s cílem zvýšit bezpečnost dopravy, kvalitu životního prostředí i povědomí žáků a jejich rodičů o udržitelné dopravě ve městě. Program je realizován ve spolupráci s hlavním městem Prahou.

Bezpečnost chodců se zhoršuje

Díky koordinovanému úsilí členských zemí EU se sice v předchozích dvou dekádách počet obětí silničního provozu postupně snižoval i na českých silnicích, avšak úroveň bezpečnosti za evropskými premianty jako je např. Holandsko a Norsko stále zaostává a v posledních letech se dokonce zhoršuje. Mezi smrtelnými oběťmi nehod např. v Praze mají chodci stále největší podíl.

V praxi to pak znamená, že rodiče se kvůli nebezpečné dopravní situaci v Praze obávají posílat své děti samostatně do školy pěšky a raději je dovážejí autem při cestě do svého zaměstnání, čímž dopravu obzvláště v ranních špičkách ještě více zahušťují. Často při tom porušují předpisy a sami tak v okolí škol zvyšují  riziko nehod, znečištění ovzduší i hluk.

Cíle programu BCŠ

Vzhledem k tomu, že uspořádání a vzhled dopravního prostoru i chování účastníků provozu – chodců i řidičů – mají zásadní vliv na bezpečnost chodců, cílem celoročního programu BCŠ je zabezpečit a zpříjemnit chodcům pěší přístup ke škole, motivovat žáky i rodiče k chůzi či jízdě na kole při cestách do školy a učit je bezpečnému a ohleduplnému pohybu po městě.

Během školních projektů BCŠ jsou žáci, studenti i rodiče aktivně zapojeni do procesu identifikace nebezpečných míst, navrhování úprav i do realizace navržených opatření ve spolupráci s úřady, komunálními politiky, policií i projektanty. Zároveň získávají přehled o dopravní problematice i souvislostech dopravních návyků s kvalitou života ve městě, a tedy i  konkrétní představu o udržitelné dopravě.  Školy zase při realizaci programu získají praktické náměty i výukový program pro aktivní  dopravní výchovu.

Výstupy a výsledky programu BCŠ

Děti (mladší případně s rodiči) do mapek okolí školy vyznačují místa, kde se na svých cestách necítí bezpečně. Po zpracování mapek jednotlivců a následně map třídních vznikne celoškolní mapa se seznamem nebezpečně vnímaných lokalit. Zároveň děti s rodiči vyplní dotazníky týkající se jejich stávajícího a preferovaného způsobu dopravy, které škola souhrnně vyhodnotí. Na základě těchto dat zpracuje dopravní projektant pro školu studii navrhující opatření pro úpravu problematických lokalit a zklidnění dopravy v okolí školy. Studie pak slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí a Magistrátem hl. města Prahy o realizaci návrhů.

Za více než 10 let existence programu se Pražským matkám ve spolupráci s pražským magistrátem, městskými částmi i policií podařilo usnadnit pěší pohyb a zklidnit dopravu v desítkách lokalit, viz http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/. 

Vyhlášení programu BCŠ a přihlášku pro rok 2016 naleznete na: http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-programu/

Informace o průběhu ročníku 2015: http://www.prazskematky.cz/aktuality/do-skoly-autem-nebo-radeji-pesky-ci-na-kole/ . 

Kontakty:

Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, tel.: 777 813 934
Petra Syrová, petra.lukesova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331

Příloha:
Statistiky nehodovosti na území hl. města Prahy v r. 2014

 

Praha_logo

Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podpořilo hlavní město Praha.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR