Lobbing za rozpočet pro pražský BESIP

Tisková konference PM na pražském magistrátu za zachování položky BESIP v dopravním rozpočtu města, 19. 11. 2009

Od počátku své systematické činnosti v oblasti udržitelného života ve městě usilujeme o spolupráci s veřejnou správou města s vědomím toho, že jakékoli významná rozhodnutí o podobě a fungování města se bez nich neobejde. Týká se to zejména podpory udržitelných způsobů přepravy jako je chůze a cyklistika, bezpečnosti a zklidňování dopravy.

Protože většinu opatření směřujících ke zdravé, šetrné a bezpečné  dopravě řeší tzv. pracovní skupina BESIP (bezpečnost silničního provozu) při MHMP, jež sdružuje zástupce odborů odpovědných za dopravu, Policie ČR, Městské policie, Technické správy komunikací HMP, oblastních koordinátorů BESIP, veřejnosti a dalších, zapojovali jsme se postupně do její činnosti, až jsme se nakonec stali jejím pravidelným členem. Tato pracovní skupina, která se schází několikrát za rok, je poradním orgánem samosprávy města, který shrnuje a vyhodnocuje důležité informace v oblasti bezpečnosti dopravy a vytváří návrhy a odborné podklady pro rozhodování  Rady HMP v této oblasti.

Rozpočet BESIP

K nejdůležitějším aktivitám v rámci této skupiny, v nichž se sdružení angažuje, bezesporu patří sestavování rozpočtu pro položku dopravního rozpočtu města BESIP, z něhož jsou financována opatření na podporu bezpečnosti nejohroženějších účastníků provozu, tedy chodců, dětí či občanů s handicapem atp. Opatření, která podporujeme i navrhujeme, jsou povětšinou drobnější investice do pěší infrastruktury, tedy do úprav a rekonstrukcí komunikací, přechodů, křižovatek atd. Naše sdružení proto každoročně vyjednává zvýšení zmíněné rozpočtové položky BESIP,  která je bohužel trvale podhodnocena oscilujíc kolem podílu jedné tisíciny na celkovém rozpočtu města.  Nejvyšší absolutní částky 49 mil. Kč dosáhl BESIP v roce 2007 díky naší intervenci nejen v pracovní skupině, ale také u primátora a radního pro životní prostředí, který náš požadavek prosadil v Radě HMP. Jednání s radním pro dopravu, resp. pro životní prostředí, opakovaná vystoupení na Výboru dopravy ZHMP i jednání s primátorem o rozpočtu pro pěší dopravu ostatně patří k našim každoročně se opakujícím prioritám. Od počátku krize v roce 2008 bohužel rozpočet pro BESIP stále klesá, pro rok 2013 tak představuje naprosto nedostačujících 10 milionů.

Prosazování úprav ve prospěch nejzranitelnějších a nejslabších

Další činností v rámci skupiny BESIP je prosazování realizace úprav komunikací či dopravního režimu navržených  v rámci našich projektů jako jsou zejména Bezpečné cesty do školy, což lze také nazvat kontrolou čerpání výdajů BESIP. Za posledních  zhruba 5 let se tak podařilo zrealizovat kolem 50 úprav (některé ovšem i z jiných zdrojů). Viz ukázky v naší fotogalerii.

Obecně lze naši roli ve skupině charakterizovat jako obhajobu „dopravních zájmů“ nejzranitelnější části pražské veřejnosti, do níž patří děti, starší spoluobčané či lidé s handicapem.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR