Stanovy spolku

I. Název a sídlo

Název: Pražské matky, z. s.
Sídlo: Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

II. Účel spolku

Účelem spolku Pražské matky je:

1. propagace a rozvoj udržitelné dopravy
2. kultivace veřejného prostoru
3. výchova a osvěta v oblasti životního prostředí, školství, dopravy a územního rozvoje
4. rozvoj občanské společnosti
5. ochrana veřejného zájmu
6. podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných
7. podpora a prosazování principů udržitelného rozvoje
8. medializace tématu udržitelného rozvoje a udržitelné dopravy
9. publikační činnost související s účelem spolku
10. ochrana přírody a krajiny

III. Hlavní činnosti Pražských matek

Činnost Pražských matek směřuje k naplnění účelu popsaného v článku II. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

1. poskytování poradenství
2. organizace komunitních projektů
3. pořádání seminářů, přednášek a konferencí
4. organizování kampaní, petičních aktivit a veřejných debat
5. informační a zpravodajské činnosti
6. síťování a spolupráce s občany a institucemi na národní i mezinárodní úrovni
7. watchdogu, advokační činnosti a lobbingu
8. zpracování, vydávání a distribuce odborných studií
9. vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí, školství, dopravy a územního rozvoj

IV. Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba vyvíjející činnost v souladu se stanovami spolku.
2. Členství ve spolku vzniká podáním písemné přihlášky, jejím schválením Valnou hromadou a zaplacením členského příspěvku.
3. Členství ve spolku může být řádné nebo čestné.

Členství zaniká:

 • zánikem spolku
 • vystoupením člena, a to dnem, kdy je spolku doručeno písemné oznámení o vystoupení
 • vyloučením, a to dnem rozhodnutí valné hromady v případech, kdy člen závažným způsobem nebo opakovaně porušuje své členské povinnosti
 • úmrtím nebo zánikem člena spolku
 • nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené spolkem

V. Práva a povinnosti členů

1. Řádný člen spolku má právo:

 • účastnit se valné hromady a předkládat jí návrhy k hlasování
 • hlasovat o přednesených návrzích a zprávách
 • volit a být volen do orgánů spolku (v případě fyzické osoby)
 • v případě právnické osoby jednat prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce, vždy s právem jednoho hlasu
 • být informován o činnosti spolku a podílet se na všech formách činnosti
 • nahlížet do účetních dokladů

2. Řádný člen spolku má povinnosti:

 • dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí valné hromady
 • řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
 • jednat v souladu s účelem spolku.

3. Čestný člen spolku má:

 • právo účastnit se valné hromady s hlasem poradním
 • právo být informován o činnosti spolku
 • povinnost dodržovat stanovy a jednat v souladu s účelem spolku.

4. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy členství osob ve spolku provádí osoba určená výkonným výborem.

IV. Orgány spolku jsou:

 • valná hromada
 • výkonný výbor

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji řádní členové spolku. Každý člen má jeden hlas.
2. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně a svolává ji člen Výkonného výboru.
3. Valná hromada volí a odvolává členy výkonného výboru.
4. Valná hromada schvaluje zejména:

 • stanovy spolku a jejich změny,
 • výroční zprávu o činnosti,
 • závěrečný účet a návrh rozpočtu na další období,
 • plán činnosti na další období,
 • výši členských příspěvků na následující období.

5. Valná hromada rozhoduje zejména o:

 • přijetí či vyloučení člena spolku,
 • zrušení spolku.

6. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina řádných členů spolku. O přijetí usnesení rozhoduje prostá většina přítomných členů. O zániku spolku rozhoduje dvoutřetinová většina přítomných členů.

7. Valná hromada může přijímat usnesení per rollam dle pravidel upravených stanovami.

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Má dva členy – předsedu a místopředsedu. Každý z členů výkonného výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně, včetně podepisování.
2. Výkonný výbor řídí činnost spolku a rozhoduje o záležitostech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě, na základě souhlasu všech jeho členů.
3. Funkční období člena výkonného výboru je 2 roky. Členové výboru mohou být zvoleni opakovaně.
4. Předseda i místopředseda mohou před uplynutím funkčního období odstoupit ze své funkce ze závažných důvodů. Jejich funkce zaniká dnem, kdy je spolku doručeno písemné oznámení o odstoupení a zvolen nový předseda či místopředseda, není-li valnou hromadou stanoveno jinak.

VII. Pravidla hlasování per rollam

1. Návrh, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání valné hromady, mohou být z rozhodnutí člena výkonného výboru rozeslány členům spolku k projednání mimo zasedání valné hromady písemně nebo elektronicky (dále „per rollam“).
2. Členové spolku musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam, včetně návrhu usnesení. Lhůtu pro hlasování per rollam stanoví člen výkonného výboru, který návrh rozeslal. Lhůta pro hlasování per rollam je minimálně pět pracovních dní.
3. Členové spolku se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným způsobem, sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska.
4. Požádá-li o to nadpoloviční většina členů spolku, musí člen výkonného výboru, který rozeslal návrh k projednání per rollam, hlasování per rollam zastavit. O návrhu pak hlasuje řádně svolaná valná hromada. Kterýkoli člen výkonného výboru může hlasování per rollam zastavit i bez takové žádosti členů.
5. Zápis o přijatém usnesení schváleném per rollam se připojí k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání valné hromady a je ověřován v průběhu řádně svolané valné hromady.

VIII. Zásady hospodaření

1. Příjmy spolku tvoří příspěvky členů, dary, dotace, granty a příjmy z neziskové činnosti, která je v souladu s účelem spolku. Příjmy jsou používány na provoz a činnost spolku.
2. Spolek může kromě hlavních činností specifikovaných v čl. III. stanov vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku. Tato vedlejší hospodářská činnost je specifikována jako výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
4. Spolek odpovídá za své závazky až do výše svého majetku. Členové spolku neručí za závazky spolku.
5. Hospodaření probíhá podle návrhu rozpočtu schváleného valnou hromadou a dle závazků vůči donorům. O mimořádných výdajích rozhoduje výkonný výbor.

IX. Zrušení spolku, likvidační zůstatek

1. V případě zrušení spolku s likvidací bude likvidační zůstatek bezplatně převeden na jiný spolek či jinou právnickou osobu neziskového charakteru a to tak, aby účel spolku dle bodu II. stanov byl co nejlépe naplněn.
2. Členům spolku nenáleží žádný vypořádací podíl, ani podíl na likvidačním zůstatku.

Toto znění stanov bylo schváleno Valnou hromadou dne 25. 3. 2019

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR