Bezpečné cesty do školy

01f-05_Cach_20110608_135308_IMG_7376Úvodem

Bezpečnost silničního provozu v ČR v mezinárodním srovnání

Hlavním cílem Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro období 2011–2020 (schváleno usnesením Vlády ČR č. 599 ze dne 10. srpna 2011) je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob. Konkrétně to znamená snížit do roku 2020 oproti roku 2009 počet usmrcených o 60 %, tj. na 333 osob, a počet těžce zraněných o 40 %, tj. na 2 122 osob.

Z hlediska mezinárodního porovnání se úroveň nehodovosti v České republice od roku 2001 stále zhoršuje a naše zaostávání v rámci Evropy se tak prohlubuje. Ani pro rok 2015 nebylo dosaženo stanoveného cíle u nejdůležitějšího ukazatele – snížení počtu usmrcených osob. Ve srovnání s rokem 2014  stoupl v roce 2015 počet usmrcených do 30 dnů dokonce na 734, tj. o 46 osob více než v roce 2014. Oproti předpokladu pro rok 2015 tak zemřelo v tomto roce do 24 hodin o 155 osob více.

Nízká kvalita životního prostředí a veřejného prostoru v Praze

V rámci České republiky se Praha řadí k městům, kde je bezpečnost provozu na vyšší úrovni, zato však zde trpí nejvíce lidí špatnou kvalitou ovzduší a nadměrnou hlučností (po Ostravě je Praha druhým nejprašnějším městem v republice, 2/3 obyvatel žije v místech s nadlimitním hlukem). Z pohybu a pobytu ve veřejném prostoru ve městě jsou tak z důvodu vysokých intenzit automobilového provozu, nevhodného uspořádání a vybavení často vyloučeni ti nejslabší – děti, lidé s handicapem i starší spoluobčané. Na nepříznivé situaci se v Praze, podobně jako ve většině velkých měst, podílí zejména individuální automobilová doprava, která zvyšuje nebezpečí dopravních nehod, znečištění ovzduší, hlučnost, způsobuje nedostatek klidných míst pro rekreaci, zábavu, dětské hry atd.

05f-07_Cach_20110908_083432_IMG_1136Autem až do školních bran

Za skutečnost, že má naše hlavní město daleko do ideálních životních podmínek – i přes to, že je nepochybně architektonickým i přírodním skvostem –, nese z velké části odpovědnost vnímání veřejného prostoru jako místa pro přepravování vlastním autem. S tím souvisejí  naše dopravními návyky, či spíše zlozvyky a pohodlnost, která nás dovedla až k přesvědčení, že máme právo se svým autem dostat prakticky kamkoli. Sílí tak i trend dovážení dětí do školy, na kroužky apod. autem i na velmi krátké, několikasetmetrové vzdálenosti,  jež by bylo možné pohodlně překonat pěšky, na kole nebo v kombinaci s veřejnou dopravou. Takové chování rodičů vede – vedle nepříznivého dopadu na životní prostředí – k špatné orientaci dětí v dopravním prostředí, k omezení přirozeného pohybu, malé samostatnosti i neschopnosti sociální interakce.

Jde to i jinak

Aby se situace změnila k lepšímu, je zapotřebí přehodnotit své životní postoje a návyky ve vztahu k používání automobilu pro každodenní osobní přepravu a k způsobu dopravování zvolit odpovědnější přístup. K tomuto postoji je třeba vést i dětikterým lze nabízet možnosti šetrnějších, zdravějších i zábavnějších způsobů dopravy a vytvářet jim pro ně bezpečné podmínky.

O programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ)

Výše zmíněné důvody nás přivedly k vytvoření uceleného programu Bezpečné cesty do školy, realizovaného od roku 2008 ve spolupráci a s podporou hlavního města Prahy (do té doby probíhal v rámci jednotlivých projektů často s ne zcela ucelenou metodikou  a s finanční podporou z různých menších zdrojů), do kterého se může zapojit jakákoli škola či školské zařízení na území Prahy. Školní projekty BCŠ již byly realizovány na více než 50 pražských školách a v jejich rámci vzniklo více než 80 opatření k usnadnění pěších či cyklistických cest (nejen) dětí do školy (viz ukázky ve fotogalerii).

V mimopražských regionech realizuje projekty Bezpečných cest do školy Nadace Partnerství v rámci programu Na zelenou.

Ocenění

IMG_0941Za realizaci projektů BCŠ převzaly Pražské matky v prosinci 2009 ocenění Excellency in Road Safety, které každoročně uděluje Evropská komise firmám, institucím či neziskovým organizacím v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Pražské matky uspěly v kategorii neziskových organizací.
V říjnu 2010 se program dočkal dalšího evropského ocenění, když u příležitosti 3. ročníku Evropského dne silniční bezpečnosti vyhlašovaného Evropskou komisí a oceňovaného nadací Norauto získaly Pražské matky první místo za programové aktivity v loňském roce. Porota složená ze 20 zástupců 7 evropských zemí ocenila celkovou koncepci programu spočívající v propracovaném postupu a aktivní účasti dětí i dospělých a vedoucí k zabezpečení každodenních cest dětí i podpoře udržitelných způsobů dopravy.

Pro získání podrobných informací o evropské bezpečnosti silničního provozu doporučujeme navštívit web Evropské komise http://ec.europa.eu/roadsafety.

Cíl programu BCŠ

Cílem programu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.

Program byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které Pražské matky získaly spoluprací s více než třiceti pražskými školami.

Žáci a vedoucí školního projektu paní vychovatelka Siganová při zpracování školní mapy, ZŠ Slivenec

Mapování, dopravní průzkum a dopravní studie

Prvním krokem je uspořádání semináře pro rodiče, děti, pedagogy, zástupce veřejné správy (představitelé samosprávy a odboru dopravy dotčené městské části a MHMP) a policie, na kterém účastníci získají základní informace o projektu, jeho průběhu, očekávaných efektech, včetně vysvětlení principů zklidňování dopravy. Každý žák pak obdrží mapku okolí školy, kam (v případě menších dětí s pomocí rodičů) zakreslí cesty, kudy chodí do školy, a vyznačí místa, kde se necítí bezpečně. Současně vyplní dotazník, kde vysvětlí, proč jsou místa nebezpečná, a může případně navrhnout, jak situaci zlepšit. Popíše také způsob, jak se do školy dopravuje a jak by se dopravovat chtěl. Otázky mohou být cíleny také na rodiče, jejichž názor na dopravování dětí může pomoci dotvořit obraz celkové situace dopravních návyků a preferencí v dané lokalitě.

Děti společně zpracují své mapky do třídních map a poté vytvoří jednu školní mapu, která obsahuje souhrn tras do školy a seznam nebezpečných míst, včetně jejich popisu. Tyto výstupy slouží jako podklad pro projektanta, který zpracuje dopravní studii navrhující řešení nebezpečných nebo bariérových úseků. Studie je posléze předána Magistrátu hl. m. Prahy a městské části jako podklad pro úpravy dopravního prostoru. Při prosazování těchto návrhů pracují koordinátoři projektu v součinnosti s výše zmíněnými zástupci zapojených organizací v rámci tzv. pracovní skupiny, která se sejde 4– 5 x za dobu trvání projektu. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní výchovu a zvyšuje u mladé generace pocit odpovědnosti za věci veřejné.

Cyklistické jízdy zručnosti – ráno do školy na kole!

Školní plán mobility

Školy zapojené do oficiálního programu jsou povinny zpracovat také tzv. školní plán mobility – dlouhodobou strategii školy zaměřenou na bezpečné a bezbariérové cesty a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. Podkladem pro zpracování tohoto plánu jsou právě získané údaje z analýzy dopravní bezpečnosti v okolí školy a dotazníkového šetření o dopravních preferencích dětí, případně rodičů.

Financování
Finance poskytnuté hlavním městem školy využijí na zpracování dopravní studie, na odměnu pro vedoucího pedagoga a konzultanta školního projektu a na drobné administrativní výdaje.

Věříme, že spoluprací MHMP, MČ, policie, rodičů, dětí a pedagogů se nám podaří zabezpečit cesty do školy co nejefektivnějším způsobem na co nejvíce místech, a ochránit tak životy a zdraví nejen dětí, ale i všech ostatních chodců, kteří komunikace v okolí škol využívají.

Více informací o projektech na jednotlivých školách včetně fotodokumentace naleznete v databázi realizovaných projektů, seznam dosud realizovaných opatření naleznete zde.

 

Praha_logoProgram Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR