ZŠ Chvaletická

ZŠ Chavletická

Chvaletická 918/3, 198 00 Praha 14

V roce 2019  jsme zahájili spolupráci s Prahou 14 na projektu „Zajištění a realizace zpracování Školního plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073. Do projektu byly vybrána ZŠ Chvaletická a ZŠ Hloubětínská. Práce se školami vychází z metodiky programu BCŠ, výstupem budou dopravní studie zpracovávající vždy tři místa u každé školy a hlavně školní plány mobility pro každou ze škol.

Vytipovaná nebezpečná místa

 1. přechod ulice Cíglerova na křižovatce Cíglerova x Slévačská
 2. přechod u autobusové zastávky Sídliště Lehovec
 3. podchod z ulice V Chaloupkách, resp. alternativní možnost použití přechodu přes ul.
  Slévačská naproti Vizírské
 4. přechod autobusová zastávka Žárská
 5. ulice Vizírská
 6. křižovatka Kukelská x Žárská
 7. přechod u tramvajové zastávky Lehovec
 8. podchod u autobusové zastávky Hejtmanská – v rámci dopravních studií neřešeno
 9. přechody na křižovatce Slévačská x Kukelská

Vzhledem k plánované souvislé údržbě na ulici Slévačská jsou červeně vyznačená místa řešena v rámci souběžné studie ulice Slévačská (zadavatel MČ Praha 14). 

Návrhy na stavební úpravu křižovatek Kukelská x Žárská, Slévačská x Kukelská a přechodu u tramvajové zastávky Lehovec podle dopravní studie schváleny pracovní skupinou BESIP při MHMP k přípravě podrobné projektové dokumentace v květnu 2020.

Výsledky dopravní analýzy a návrhy pro jednotlivá místa jsou uvedeny pod odkazy. Celá dopravní studie, která byla předána MČ Praha 14 v únoru 2020 zde.

Co se rodičům před školou líbí…

…a co se jim nelíbí

     

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR