ZŠ Na Slovance

Děti ze ZŠ Na Slovance při prezentaci doprovodných aktivit projektu, foto archiv PM

ZŠ Na Slovance
Bedřichovská 1/1960, Praha 8

Škola byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy 2019 a na jaře absolvovala první část projektu – mapování rizikových míst v okolí školy. Výsledky mapování děti představily na setkání pracovní skupiny koncem května.

Na základě podnětů od dětí budou v dopravní studii řešena tato nebezpečná místa:

  • ulice Na Slovance – prostor před školou a křížení s ulicí Na Dílcích
  • křižovatka Davídkova x Na Slovance
  • křižovatka Davídkova x Pod Vodárenskou věží
  • křižovatka Střelničná x Ďáblická x Vysočanská

Zástupci městské části Praha 8 přislíbili prověřit možnost úpravy nepříjemných podchodů pod ulicemi Střelničná a Liberecká i revitalizaci pěší cesty podél Liberecké ulice.

Blíže o výsledcích analytické fáze projektu v Aktualitách.

Ve škole i ve školní družině probíhají doprovodné programy, akcentující chování dětí v silničním provozu.

Všichni třídní učitelé začlenili do programu třídnických hodin téma dopravní výchovy. Děti se zamýšlely zejména nad bezpečným pohybem chodců a cyklistů v silničním provozu, důraz byl kladen především na rizikové dopravní situace a způsoby, jak jim efektivně předcházet.

Ve školní družině paní družinářky zpracovaly pracovní listy na téma chodec a cyklista, na teoretickou přípravu navázaly testy zpracované hravou formou – děti zakreslovaly konkrétní dopravní situace, malovaly kolo s povinnou výbavou a bezpečný pohyb si vyzkoušely mimo jiné i na provizorním „dopravním hřišti“, které vzniklo na ploše přímo před školou.

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR