Vyhlášení programu pro rok 2019

Program Bezpečné cesty do školy probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován Pražskými matkami. V minulých letech byl úspěšně realizován na téměř padesáti pražských školách, u většiny z nich se podařilo zlepšit dopravní prostředí i komunikaci s úřady a samosprávou. Ukázky realizovaných projektů naleznete v naší databázi.

Cíle programu:

 • zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol

– zvýšení povědomí žáků a rodičů o chování v dopravě a jeho souvislostech
– zapojení žáků, rodičů i zaměstnanců školy do vytipování nebezpečných lokalit v okolí školy a následné úpravy problematických míst realizované Magistrátem hlavního města Prahy nebo příslušnou městskou částí;

 • zvýšení zájmu žáků i rodičů o veřejná prostranství v okolí škol a zvyšování kvality veřejného prostoru;
 • podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu;
 • zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v okolí škol.

Důležité termíny:

 • předkládání žádostí o zařazení do programu: od 14. 1. 2019
 • uzávěrka příjmu žádostí o zařazení do programu:  25. 2. 2019
 • zveřejnění seznamu vybraných projektů:  4. 3. 2019
 • ukončení projektových aktivit:  30. 11. 2019

Stručný popis školního projektu 

Projekt je založený na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačují své cesty do školy a místa, kde se necítí bezpečně. Po zpracování mapek jednotlivců a následně map třídních vznikne souhrnná mapa okolí školy se seznamem nebezpečně vnímaných lokalit. Zároveň děti i rodiče vyplní dotazníky týkající se jejich stávajícího a preferovaného způsobu dopravy, které škola souhrnně vyhodnotí. Na vybraných místech proběhne ve spolupráci s dopravním projektantem monitoring dopravy. Na základě těchto dat zpracuje dopravní projektant zajištěný koordinátorem programu pro školu dopravní studii, která bude navrhovat úpravy problematických lokalit, včetně zklidnění dopravy v okolí školy. Studie pak slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí (MČ) a Magistrátem hl. města Prahy (MHMP) o realizaci návrhů.

O všech důležitých krocích projektu rozhoduje společně pracovní skupina složená ze zástupců koordinátora projektu (PM), školy, dětí, rodičů, MČ (radní pro dopravu, odbor dopravy atd.), MHMP, IPR, Technické správy komunikací (TSK) a policie.

Jedním z cílů programu je motivovat žáky i zaměstnance školy k tomu, aby se do školy dopravovali bez auta a napomáhali tím zvyšovat bezpečnost před školou, snižovat emise CO2 a podporovat přirozený pohyb, který dnes chybí až 80 % dětí. Škola je za tím účelem povinna zorganizovat v rámci projektu Bezpečné cesty do školy pěší den (či týden, případně měsíc) a připojit se kampani Pěšky do školy, kterou PM organizují v září v rámci každoročního Evropského týdne mobility, jehož součástí je i Mezinárodní den bez aut (22. září).

Podpořená škola je povinna do projektu začlenit také další doprovodné aktivity, které dětem přiblíží téma bezpečné a šetrné dopravy a budou je motivovat, aby se do školy dopravovaly ekologicky (dopravní odpoledne, cyklojízdy, soutěže, výtvarné a literární aktivity). PM poskytnou každé z podpořených škol výukové materiály s tématem udržitelné dopravy (interaktivní DVD Udržitelná doprava – učíme se v souvislostech, pracovní listy) a metodickou podporu.

Důležitým výstupem projektu ze strany školy je školní plán mobility – dokument, v němž si škola stanoví dlouhodobé cíle, jichž chce v oblasti udržitelné dopravy u svých žáků dosáhnout (např. zvýšení podílu dětí dopravujících se do školy jinak než autem, snížení uhlíkové stopy pramenící z dopravy dětí a zaměstnanců apod.). Jako podklad pro vypracování školního plánu mobility slouží data o dopravním chování dětí a rodičů a jejich dopravních preferencích získaná z mapování, dotazníkového šetření a monitoringu dopravy.

Při realizaci projektu je škola povinna řídit se metodikou programu uvedenou v příručce Bezpečné cesty do školy, která je k dispozici v elektronické podobě na webu Pražských matek. Jsou zde uvedeny základní informace o realizaci školních projektů, které lze využít též při vyplňování přihlášky do programu.

Škola, která je součástí mezinárodního programu Ekoškola a jejím vybraným tématem je doprava, může, dle dohody se vzdělávacím centrem Tereza, toto téma naplnit právě zapojením do programu Bezpečné cesty do školy.

Výsledky projektových aktivit by měli v co největší míře prezentovat samotní žáci (studenti).

Hlavní výstupy projektu, které zpracuje škola:

 • souhrnná školní mapa nebezpečných míst v okolí školy (včetně seznamu těchto míst řazených podle četnosti označení), která na základě svých zkušeností identifikují žáci;
 • přehled o dopravním chování žáků, rodičů i zaměstnanců školy (o stávajícím a preferovaném způsobu dopravy do školy);
 • pěší den a další doprovodné aktivity propagující udržitelnou a bezpečnou dopravu
 • školní plán mobility, tj. stanovení dlouhodobých cílů, jichž chce v oblasti udržitelné dopravy škola u svých žáků dosáhnout;
 • fotodokumentace průběhu projektu.

Výstupy projektu realizované ve spolupráci s ostatními aktéry:

 • zpracované výsledky monitoringu dopravy;
 • dopravní studie s návrhy úprav nebezpečných míst v okolí školy identifikovaných žáky ve školní mapě;
 • úpravy nebezpečných míst navržených v dopravně inženýrské studii (realizace stavebních úprav probíháv delším časovém horizontu než je trvání projektu – po jednání s MHMP a MČ).

Co škola získá zapojením do programu:

 • odborné vyhodnocení dopravy ve svém okolí a dopravní studii v hodnotě 80 000 Kč;
 • finanční podporu:
  • 20 000 Kč – odměna pro vedoucího projektu z řad pedagogů a/nebo rodičů;
  • 12 000 Kč na úhradu materiálových nákladů souvisejících s projektem;
 • výukové materiály (zejména DVD Udržitelná doprava – učíme se v souvislostech, pracovní listy), metodickou podporu a know-how z oblasti výchovy k udržitelné a bezpečné dopravě;

Kdo se může do programu přihlásit?

Do programu se mohou zapojit všechny základní a střední školy nacházející se na území hl. města Prahy.

Jak se do programu přihlásit?

Do programu se lze přihlásit vyplněním a zasláním přihlášky

Přihlášku zasílejte v elektronické podobě na adresu: blanka.klimesova@prazskematky.cz a v kopii na: petra.syrova@prazskematky.cz. Termín uzávěrky přihlášek je 25. 2. 2019.

Rozhodnutí o zapojení do projektu

Do programu budou vybrány 3 školy, které nejlépe vyhoví níže uvedeným kritériím. Seznam podpořených škol bude zveřejněn 4. 3. 2019 na webu PM a školy budou k tomuto datu vyrozuměny telefonicky a e-mailem.

Hlavní kritéria pro rozhodování o podpoře projektu:

 • potřebnost projektu (nebezpečná místa v okolí školy, dopravní zatížení před školou a v jejím okolí apod.) a jeho přínos pro bezpečnou a udržitelnou dopravu v okolí školy,
 • kvalita, příp. i počet doprovodných aktivit na podporu udržitelné dopravy,
 • zapojení projektu do výchovně vzdělávacího procesu,
 • spolupráce s městskou částí,
 • následná péče o projekt (jak bude škola aktivní po skončení školního projektu a jak využije jeho výsledky – naplňování školního plánu mobility, sledování realizace opatření navržených v dopravní studii, další spolupráce s MČ atd.).

Způsob zapojení školy do programu BCŠ

Vybrané školy uzavřou s Magistrátem hl. města Prahy smlouvu, na jejímž základě získají finanční podporu ve výši 32 000 Kč (zpracování dopravní studie bude hrazeno přímo projektantovi). Součástí smlouvy bude harmonogram projektu. Pražské matky jako koordinátor programu poskytnou škole metodickou podporu včetně účasti na jednáních pracovní skupiny, konzultace organizačního rázu a zajistí vhodného dopravního projektanta, který vypracuje dopravní studii.

Doporučený harmonogram projektu

březen – ustavující schůzka pracovní skupiny, informování rodičů, žáků i pedagogů, příprava mapek a dotazníků,

duben až květen – zpracování třídních map a souhrnné školní mapy, vyhodnocení dotazníků, žákovská prezentace výsledků na setkání pracovní skupiny, zadání požadavku na vypracování dopravní studie projektantovi, umístění školní mapy a výsledků dotazníkového šetření na webu školy,

květn až červen – monitoring dopravy v terénu pod vedením dopravního projektanta,

září – setkání pracovní skupiny nad prvním konceptem dopravní studie, zapojení školy do kampaně Pěšky do školy,

říjen – postupné dopracování finální podoby dopravní studie, další schůzka/schůzky pracovní skupiny nad dopravní studií, zpracování školního plánu mobility,

listopad – slavnostní předání dopravní studie zástupcům MČ a MHMP, odevzdání školního plánu mobility, ukončení projektu (vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu školou),

květen až listopad – další doprovodné projektové aktivity.

Kontakty

Další informace o programu naleznete v sekci Bezpečné cesty do školy.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátora programu:

Pražské matky, z. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6, www.prazskematky.cz

Blanka Klimešová (koordinátorka programu), blanka.klimesova@prazskematky.cz,
tel.: 777 813 934

Petra Syrová (asistentka programu), petra.syrova@prazskematky.cz, tel.: 776 769 331

 

Praha_logo

Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR