Vyhlášení programu BCŠ pro rok 2020

Pojďte s námi změnit okolí své školy.

Zapojte děti a rodiče do plánování veřejného prostoru.

Program Bezpečné cesty do školy (BCŠ) probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován organizací Pražské matky, z. s. (PM). V minulých letech byl úspěšně realizován na téměř šedesáti pražských školách, ukázky realizovaných projektů i úspěšných opatření pro bezpečnější pěší cesty v okolí škol naleznete v galerii.

Přihláška 2020

Vyhlášení programu BCŠ 2020

Cíle programu:

 • zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol
 • podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu;
 • zklidnění dopravy a zlepšení životního prostředí v okolí škol,
 • zvýšení zájmu žáků i rodičů o veřejný prostor v okolí škol a zvyšování jeho kvality.

Co škola získá zapojením do programu:

 • analýzu dopravy ve svém okolí a dopravní studii v hodnotě 80 000 Kč;
 • podporu při prosazování navržených opatření ve prospěch zklidnění dopravy (projednání návrhů v rámci pracovní skupiny, zprostředkování jednání a kontaktů na odpovědných úřadech, sdílení osvědčené praxe apod.)
 • finanční podporu:
  • 20 000 Kč jako odměnu pro vedoucího projektu z řad pedagogů a/nebo rodičů;
  • 12 000 Kč na úhradu materiálových nákladů souvisejících s projektem;
 • výukové materiály,metodickou podporu a know-how z oblasti výchovy k udržitelné a bezpečné dopravě.

Důležité termíny:

 • uzávěrka příjmu žádostí o zařazení do programu:  21. 2. 2020
 • zveřejnění seznamu vybraných projektů:  2. 3. 2020
 • doba trvání školního projektu:  3. 3. 2020 – 30. 11. 2020

Kdo se může do programu přihlásit?

Do programu se mohou zapojit všechny základní a střední školy na území hl. města Prahy.

Hlavní kritéria pro rozhodování o podpoře projektu:

 • potřebnost projektu (nebezpečná místa a dopravní zatížení před školou či v jejím okolí),
 • kvalita, příp. i počet doprovodných aktivit na podporu udržitelné dopravy,
 • zapojení projektu do výchovně vzdělávacího procesu školy,
 • spolupráce s městskou částí,
 • následná péče o projekt (jak bude škola aktivní po skončení školního projektu a jak využije jeho výsledky – naplňování školního plánu mobility, sledování realizace opatření navržených v dopravní studii, další spolupráce s MČ atd.).

Jak se do programu přihlásit?

Do programu se lze přihlásit vyplněním a zasláním přihlášky.

Přihlášku zasílejte v elektronické podobě na adresu: blanka.klimesova@prazskematky.cz a v kopii na: petra.syrova@prazskematky.cz. Termín uzávěrky přihlášek je 21. 2. 2020.

Rozhodnutí o zapojení do projektu

Do programu budou vybrány 3 školy, které nejlépe vyhoví níže uvedeným kritériím. Seznam podpořených škol bude zveřejněn 2. 3. 2020 na webu PM a školy budou k tomuto datu vyrozuměny telefonicky a e-mailem.

Stručný popis školního projektu 

Projekt vychází z toho, jak cestu do školy vnímají děti.  Je založený na práci s dětmi, které do mapek okolí školy vyznačují své cesty do školy a místa, kde se necítí bezpečně. Po zpracování mapek jednotlivců a následně map třídních vznikne souhrnná mapa okolí školy se seznamem nebezpečně vnímaných lokalit. Zároveň děti i rodiče vyplní dotazníky týkající se jejich stávajícího a preferovaného způsobu dopravy, které škola souhrnně vyhodnotí. Na vybraných místech proběhne ve spolupráci s dopravním projektantem dopravní průzkum. Na základě těchto dat zpracuje dopravní projektant zajištěný koordinátorem programu pro školu dopravní studii, která bude navrhovat úpravy problematických lokalit, včetně zklidnění dopravy v okolí školy. Studie pak slouží jako podklad pro jednání s příslušnou městskou částí (MČ) a Magistrátem hl. města Prahy (MHMP) o realizaci návrhů.

Výstupem projektu ze strany školy je školní plán mobility – dokument, v němž si škola stanoví dlouhodobé cíle, jichž chce v oblasti udržitelné dopravy u svých žáků dosáhnout, a sestaví akční plán aktivit, které k těmto cílům povedou.

O všech důležitých krocích projektu rozhoduje společně pracovní skupina složená ze zástupců koordinátora projektu (PM), školy, dětí, rodičů, MČ (radní pro dopravu, odbor dopravy atd.), MHMP, IPR, Technické správy komunikací (TSK) a policie.

Jedním z cílů programu je motivovat žáky i zaměstnance školy k tomu, aby se do školy dopravovali bez auta a napomáhali tím zvyšovat bezpečnost před školou, snižovat emise CO2 a podporovat přirozený pohyb, který dnes chybí až 80 % dětí. Škola je za tím účelem povinna připojit se k akci Pěšky do školy a zorganizovat v rámci projektu pěší den, týden, případně měsíc.

Podpořená škola je povinna do projektu začlenit také další doprovodné aktivity, které dětem přiblíží téma bezpečné a šetrné dopravy a budou je motivovat, aby se do školy dopravovaly ekologicky (dopravní odpoledne, cyklojízdy, soutěže, výtvarné a literární aktivity). PM poskytnou každé z podpořených škol výukové materiály s tématem udržitelné dopravy (interaktivní DVD Udržitelná doprava – učíme se v souvislostech, pracovní listy) a metodickou podporu.

Při realizaci projektu je škola povinna řídit se metodikou programu uvedenou v příručce Bezpečné cesty do školy, která je k dispozici v elektronické podobě zde. Obsahuje základní informace o realizaci školních projektů, které lze využít též při vyplňování přihlášky do programu.

Škola, která je součástí mezinárodního programu Ekoškola a jejím vybraným tématem je doprava, může, dle dohody se vzdělávacím centrem Tereza, toto téma naplnit právě zapojením do programu Bezpečné cesty do školy.

Výsledky projektových aktivit by měli v co největší míře prezentovat samotní žáci (studenti).

Hlavní výstupy projektu, které zpracuje škola:

 • školní plán mobility, tj. stanovení dlouhodobých cílů, jichž chce v oblasti udržitelné dopravy škola u svých žáků dosáhnout;
 • souhrnná školní mapanebezpečných míst v okolí školy (včetně seznamu těchto míst řazených podle četnosti označení), která na základě svých zkušeností identifikují žáci;
 • žákovská prezentace výsledků dotazníkového šetření (o stávajícím a preferovaném způsobu dopravy do školy);
 • pěší den a další doprovodné aktivity propagující udržitelnou a bezpečnou dopravu
 • fotodokumentace průběhu projektu.

Výstupy projektu realizované ve spolupráci s ostatními aktéry:

 • odborná analýza dopravní situace v okolí školy zpracovaná dopravním projektantem;
 • dopravní studie s návrhy úprav nebezpečných míst v okolí školy identifikovaných žáky ve školní mapě;
 • úpravy nebezpečných míst navržených v dopravní studii (realizace stavebních úprav probíhá po jednání s MHMP a MČ v delším časovém horizontu, než je trvání projektu).

Způsob zapojení školy do programu BCŠ

Vybrané školy uzavřou s Magistrátem hl. města Prahy smlouvu, na jejímž základě získají finanční podporu ve výši 32 000 Kč (zpracování dopravní studie bude hrazeno přímo projektantovi). Součástí smlouvy bude harmonogram projektu. Pražské matky jako koordinátor programu poskytnou škole metodickou podporu včetně účasti na jednáních pracovní skupiny, konzultace organizačního rázu a zajistí vhodného dopravního projektanta, který vypracuje dopravní studii.

Doporučený harmonogram projektu

Další informace o programu naleznete na našem webu v sekci Bezpečné cesty do školy.

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na koordinátorku programu:

Blanka Klimešová, blanka.klimesova@prazskematky.cz, tel.: 777 813 934

 

 

Praha_logo

Realizaci programu Bezpečné cesty do školy podporuje hlavní město Praha.

 

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR