Ovzduší v Praze – víme, co dýcháme?

864edbfb43f1fa9_800Na konci listopadu 2011 jsme dokončili projekt na téma špatné kvality pražského ovzduší, vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví, nedostatečné informovanosti veřejnosti a malé aktivitě zodpovědných míst při řešení těchto problémů.

V rámci projektu jsme:

1) Sledovali záznamy na stanicích automatického imisního monitoringu od začátku tohoto roku a zjistili, že hodnoty koncentrací poletavého prachu velice často překračují imisní limity, zejména v podzimních a zimních měsících

2) Studovali analýzy vývoje kvality pražského ovzduší od roku 2003 v ročence ŽP, na webu ČHMÚ, Národní strategii snižování emisí ČR,Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha a zjistili, že kvalita ovzduší se za poslední minimálně 3 roky opět zhoršuje, přičemž hlavním zdrojem znečištění je v hlavním městě automobilová doprava.

3) Studovali legislativu v oblasti ochrany ovzduší a zjistili, že MŽP vydalo vyhlášku, která umožňuje hlavnímu městu Praha regulovat dopravu v nepříznivých rozptylových situacích, že však dopravu regulovat nehodlá. Dále jsme zjistili, že novela zákona o ochraně ovzduší, která vešla v platnost v září tohoto roku umožňuje zřizovat nízkoemisní zóny, do nichž mohou vjíždět jen automobily s velice nízkými emisemi a do nichž může omezovat za nepříznivých rozptylových podmínek vjezd motorovým vozidlům.

4) Studovali výzkumy zdravotníků a zjistili jsme, že poletavý prach je prioritní znečišťující látkou, která ohrožuje lidské zdraví i při krátkodobých expozicích, jeho negativní působení nemá žádný spodní práh (tj. negativně působí i při nejmenších koncentracích), zkracuje očekávanou délku života, má i vliv na genetickou výbavu exponovaných osob. Nejhůře působí na děti, prokazatelně zvyšuje úmrtnost novorozenců do jednoho roku věku.

5) Navázali jsme spolupráci se zdravotníky (MUDr. Eva Rychlíková ze ZÚ v Ústí n. Labem a agentury CENIA) při šíření poznatků o vlivech znečištění ovzduší na lidské zdraví a publikovali jejich poznatky (čtvrtletník Přes práh, vystoupení v médiích – rádio Impuls 24. listopadu, pražské televizní studio Metropol 22. listopadu, idnes 23. listopadu, webové stránky Pražských matek, Pražský deník 24. listopadu, zúčastnili jsme se tiskové besedy v kině Světozor za účasti několika desítek novinářů spolu s o.s. Asistence 23. listopadu).

6) Oslovili zástupce veřejné správy MČ Praha 2 a pražského Magistrátu a navázali spolupráci zejména s MČ Praha 2, uspořádali tiskovou besedu za účasti místostarosty pro dopravu a životní prostředí ing. Arch. Václava Vondráška a zastupitele i redaktora Vinohradských listů za stranu Zelených

7) K témuž dni vydali tiskovou zprávu, v níž jsme shrnuli výsledky našeho celoročního zkoumání a informovali, jsme v ní veřejnost, že jsme odeslali primátorovi Bohuslavu Svobodovi návrhy na kvalitnější ochranu ovzduší a lepší informování veřejnosti. Dopis zůstal zatím bez odezvy.

Další informace o průběhu projektu naleznete v závěrečné zprávě.

Výstupy projektu:

Projekt Ovzduší v Praze – víme, co dýcháme? podpořila Nadace VIA.

Logo_VIA--resize-429x730!

Děkujeme za podporu:

hl. m. Praha MŽP ČR